Het Audiologisch Centrum

In een audiologisch centrum werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie en techniek. Soms werkt er ook een psycholinguïst of een spraak-/taalpatholoog. Zij houden zich bezig met onderzoek, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen bij zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast verrichten zij multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen die problemen hebben in de spraak- en/of taalontwikkeling. Het audiologisch centrum doet onderzoek bij kinderen met spraak- en taalproblemen op verwijzing van de huis- of jeugdarts. Tevens vindt er advisering en begeleiding plaats.

Spraak- en taalonderzoek

Kinderen waarbij de spraaktaalontwikkeling niet of onvoldoende op gang komt, ondanks een goed gehoor, hebben extra zorg en stimulans nodig. Een goed verlopende spraaktaalontwikkeling is een voorwaarde voor een goede algehele ontwikkeling. Het is daarom van belang dat deze kinderen zo vroeg mogelijk worden onderzocht door een multidisciplinair team. Het aanmelden voor onderzoek naar spraaktaalproblemen vindt in de meeste gevallen plaats in overleg met de jeugdarts, huisarts of kno-arts of op verzoek van een logopedist of fysiotherapeut.
Na de aanmelding vindt eerst gehooronderzoek plaats. Vervolgens zal een logopedist de spraaktaalontwikkeling beoordelen. Soms gebeurt dit in samenwerking met een psycholinguïst of een spraak- en taalpatholoog.
Een onderzoek naar de algehele ontwikkeling door een psycholoog of orthopedagoog maakt het mogelijk de spraak- en taalachterstand te plaatsen in een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind.
De resultaten van het onderzoek worden met de ouders en zo mogelijk met het kind besproken. Daarna worden er adviezen gegeven voor verder onderzoek, begeleiding, opvang of schoolkeuze.

Begeleiding bij spraak- en taalproblemen

Binnen het Audiologisch Centrum wordt meestal geen logopedische behandeling gegeven. Hiervoor verwijst het Audiologisch Centrum vaak naar een logopedist in de eigen woonomgeving. Tijdens de behandeling heeft het Audiologisch Centrum contact met de logopedist over het verloop van de therapie. Soms is in een later stadium alsnog aanvullend onderzoek nodig voor bijvoorbeeld schoolkeuze of verdere begeleiding. Daarbij kunnen ook andere vormen van behandeling geadviseerd worden, zoals sensomotorische therapie, kinderfysiotherapie of speltherapie. In een aantal centra wordt ouderbegeleiding geboden. De stimulering van de spraaktaalontwikkeling van het kind staat centraal. Ouders leren er om tijdens alledaagse situaties hun kind te helpen met communicatie en taal.

Meer informatie

Meer informatie over Audiologische Centra en adressen van deze centra in uw buurt, treft u aan op de websites van Fenac en KNO.